3.ภัยคุกคาม (Cyber Security Threat)

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ คือการโจมตีโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลัก เพื่อต้องการแสวงหาผลประโยชน์ หรือกลั่นแกล้งเหยื่อ จากวิธีการโจมตีต่างๆ1.ซอฟแวร์อันตราย Malware (malicious software)คือซอฟแวร์ที่เป็นอันตรายเช่น viruses, worms, Trojan horses, spyware, rootkits, adware, ransomware และประเภทอื่นๆ 2.การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access)เป็นนการเข้าสู่ระบบและใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่มีสิทธิ์หรือขออนุญาติ เพื่อทำการใช้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อโจรกรรมข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลความลับบริษัทหรือองค์กร ไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 3.ระบบล่ม หรือระบบพัง (System Failure)โดยปกติแล้วเกิดขึ้น เมื่อมีการทำงานผิดพลาดจากผู้ไม่หวังดี Hacker และภัยธรรมชาติ– Hardware: RAM, Fan, CPU, Hardisk, Graphic Card และ Motherboard มีความเสียหายเป็นต้น– Software: เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้เช่น Word, Excel, Chome, SAP, ERP […]