การแกะรอย (Footprinting) 

คือขั้นตอนแรกในการประเมินความปลอดภัยของ IT Infrastructure การแกะรอยและการลาดตะเวน สามารถเก็บข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์หรือ เครือข่ายรวมถึงเกี่ยวข้องกับทุก device ที่เชื่อมต่อกับ เครือข่ายอีกด้วย ในอีกมุมนึง Footprinting ก็คือการหาพิมพ์เขียว security ขององค์กรเลยก็ว่าได้

โดยหัวข้อในการเรียนรู้ Footprinting จะมีดังนี้

1. Footprinting Concept

2. Footprinting Methodology

3. Foorprinting Tools (Coming Soon)

4. Footprinting Countermeasures (Coming Soon)


Leave a Reply

Your email address will not be published.